Ordensregler

Ordensreglene skal være et vern for beboerne og sikre ro og gode forhold i hele boligområdet. Hver enkelt beboer må derfor i egen interesse gå inn for å overholde reglene og være med på å skape den respekt for ordensreglene som er nødvendig for at området vårt skal bli det trivelige stedet vi ønsker. I dette ligger at ingen bolig nyttes slik at andre beboere sjeneres.

Styret forutsetter at du har kjennskap til reglene hos oss og at du vet hvor informasjon finnes. Du har ansvar for å søke informasjon selv, bl.a. i informasjonen under. Dersom du er i tvil kontakter du vaktmester eller styret. Finner du ikke det du leter etter, kan du kontakte vaktmester eller styret, som kan hjelpe deg. Ikke ta saken i egne hender selv om den ikke er omtalt her.

Utendørs Ordensregler

1. Avfall

Vær behjelpelig med å plukke opp avfall som er sjenerende og kast det i nærmeste avfallsdunk.

2. Mating av fulger

For å unngå at fuglemat tiltrekker seg skadedyr er det satt opp fuglebrett til formålet på området. Matrester må ikke ligge igjen på bakken.

Det er ikke tillatt å mate fugler fra: 01.april til 01.oktober.

Videre er det ikke lov å mate fugler fra terrassene

3. Balkonger

 • Det er ikke tillatt å riste eller lufte tøy, klær/sengklær fra balkonger eller vinduer.
 • Lufting og tørking av klær må bare skje på en slik måte at det ikke virker sjenerende for andre, og må ikke henge høyere enn rekkverket.
 • Blomsterkasser skal av sikkerhetshensyn monteres på innsiden av balkongen.
 • Flaggstenger, antenner, værstasjoner, skilt o.l. må ikke settes opp uten godkjenning av styret.
 • Oppsetting av levegger, også på terrasser, krever skriftlig godkjenning av styret før oppføring tar til. Det samme gjelder maling av orginale betongskillevegger mellom leilighetene, samt dør til betongsåle ved inngangspartiene i enkelte leiligheter.

Oppsetting av private parabolantenner:

 1. Styret kan etter skriftlig søknad gi tillatelse til at det settes opp parabolantenne på terrasse/balkong.
 2. Antennen skal plasseres innenfor den enkelte terrasse/balkong, og skal plasseres usynlig fra bakkenivå. Det betyr at overkant av antennen skal være i flukt med overkant av terrasse/balkong.
 3. Arbeidet skal utføres av faglig kompetent firma, og søknader skal være vedlagt fullstendig, målsatte tegninger. Kabeltrekk gjennom yttervegg skal dokumenteres spesielt.
 4. Montering av egen parabolantenne vil ikke medføre reduksjon i fellesutgiftene, selv om det felles antenneanlegget ikke benyttes .

Ristene over sluk på balkongen må til enhver tid holdes åpne slik at vannet får fritt avløp og ikke trenger inn i boligen. Oppståtte skader som følge av slik forsømmelse kan medføre økonomisk ansvar.

Brannlukene/rømningslukene mellom etasjene i høyblokkene er rømningsvei ved brann o.l. Beboerne kan godt smøre dem av og til. Det må ikke settes noe over luken.

4. Beplanting

Pass på at busker, trær og beplantning ikke blir ødelagt, for eksempel under ballspill og lek.

5. Parkering

Parkering av motorkjøretøy, inkludert motorsykler, skal kun finne sted på oppmerkede plasser. Det er forbudt å parkere på adkomstveier til de enkelte blokker.

Det henstilles til beboerne og besøkende at de ikke lar bilen gå unødig på tomgang og tar hensyn ved bruk av bensin/dieselvarmere. Avskiltede biler tillates ikke uten etter avtale med styret. Fremmedparkering tillates ikke.

Parkeringsanlegget vårt er primært ment å skulle dekke beboernes behov for hensetting av (private) personbiler. Feltene er derfor dimensjonert for vanlige personbiler. Når det oppstår behov for å parkere biler av andre kategorier, kan det søkes om tillatelse fra styret, som vil vurdere hvert enkelt tilfelle for seg. Men generelt gjelder følgende regler:

Det er ikke tillatt å parkere kjøretøy som:

 • Krever utvidet sertifikat av typen C1,
 • Ikke passer inn størrelsesmessig på oppmerkede plasser,
 • Kan føre til vanskeligheter med å komme inn/ut av biler som er parkert på tilstøtende plasser,
 • På annen måte er til sjenanse når det gjelder utseende eller høyde/lengde, for eksempel yrkeskjøretøy av typer som store varevogner, lastebiler, trekkvogner, anleggsmaskiner, gravemaskiner, traktorer og lignende.

Det gjøres unntak for flyttebiler i kortere perioder i forbindelse med innflytting og utflytting. Det gjøres også unntak for yrkesbiler av forskjellige kategorier i forbindelse med arbeid som utføres i leilighetene og i området vårt på dagtid.

Les mer om parkering her

6. Bilvask

Vask av bil skal kun foregå på vaskeplassen ved siden av redskapshuset. Ved å betale kr. 600 ( kr. 300.- i depositum, og engangsleie på kr. 300.-) får du utlevert nøkkel til vaskeplassen av vaktmester. Husk å gjøre rent etter deg, og sett utstyret på plass etter bruk og lås.

7. Grilling

Grilling med tennveske og kull på terrassene/foran leilighetene er forbudt. Dette på grunn av stor sjenanse med lukt og røyk. Elektrisk eller gassfyrt grill er tillatt.

Innendørs Ordensregler

1. Kjæledyr

Det er som hovedregel ikke adgang til å holde dyr. Beboer kan likevel holde dyr hvis gode velferdsgrunner taler for det, og hvis det ikke er til ulempe for borettslaget eller de øvrige beboerne, jfr. § 5.11 (3.2) i Lov om Borettslag.

Styret kan derfor etter skriftlig og begrunnet søknad tillate at det holdes én hund eller én katt. Det er kun tillatt med innekatt, og du trenger ikke søke for denne. Søknaden skrives på eget skjema som du finner i linken under. Skjemaet inneholder en erklæring som angir nærmere betingelser for tillatelsen, og underskrevet søknad innebærer at man godtar disse betingelsene. Reptiler er ikke tillatt.

Du må selv sørge for å kontakte naboer for å få bekreftet at dyreholdet er OK.

Med naboer menes her:

 • Beboere i samme oppgang i Digranesveien
 • Beboere i samme etasje i Rosenli 15 og 17

Søknaden skal behandles av styret uten ugrunnet opphold. Et avslag kan påklages. Klage på dyrehold skal skje skriftlig. Slik klage kan være at hunderasen virker truende, eller at hunden bjeffer når den er alene. Styret kan innkalle partene til samtale i saken.

Styret kan, ved et påklaget dyrehold, pålegge den påklagde å fjerne dyret. Ved vesentlig mislighold, eller dersom pålegg om fjerning ikke blir imøtekommet, vil styret vurdere oppsigelse.

Søknadsskjema for dyrehold

2. Kjellerrom

Alle inn- og utvendige kjellerdører skal være lukket og låst. Dette for å unngå at ting forsvinner og for å holde mus og rotter ute.
Det er ikke tillatt å sette fra seg kasserte gjenstander, kartonger eller annet avfall i kjellerrommet og/eller gangareal til boder! Gjenstander som allikevel blir plasser i disse fellesområdene anses som avfall og vil bli fjernet og kastet. Det må heller ikke lagres ildsfarlige/etsende væsker her.
Bruk aldri levende lys i kjeller eller boder.

3. Lufting

Lufting gjennom entredøren er ikke tillatt. Trappevinduer skal som regel være lukket. Settes de opp for lufting , må den som åpner vinduet også sørge for å lukke det igjen. Bruk kjøkkenviften under matlaging for å unngå at matos trenger ut i gangen. Matos kan aktivere brannalarmen dersom den kommer ut i gangen. Beboer vil bli belastet for uttrykningen fra NOKAS eller brannvesenet dersom dette skjer.

4. Røyking

Røyking er ikke tillatt i fellesområdene innendørs. Det betyr i ganger, trapper, boder- eller heiser, samt i Edlandshusets utleierom og selskapslokaler.

5. Renhold

Vask av fellesrom, ganger, trapper, vinduer, heisdører o.l. blir utført av rengjøringsfirma. Gulver og trapper blir vasket etter eget skjema som henger oppslått på tavle i gangen.

6. Ro i leilighetene

I tiden kl. 23.00 – 06.00 er sang, høyrøstet tale, spilling av musikk/musikkinstrumenter og bruk av vaske-/oppvaskmaskin ikke tillatt.

Støyende arbeid er ikke tillatt etter kl. 21.00, og før kl. 08.00 om morgenen på hverdager. Det må ikke skje på søn- og helligdager eller 1.mai og 17.mai. På lørdager skal støyende arbeid være avsluttet kl 18.00

Musikkøvelse er ikke tillatt etter kl. 20.00 og på søn- og helligdager.

Musikkundervisning tillates bare etter godkjenning fra styret. Forutsetningen må være at andre beboere ikke sjeneres.

Ved husbråk og brudd på pkt. 6 i ordensreglene, er det full anledning for naboer å ringe vekter AVARN/politi, men først etter å ha ringt på døren og bedt om å få dempet støyen. Kostnader ved utrykning vil bli belastet ansvarlig beboer.

Telefon nr:

AVARN: 951 94 025

Politi: 02800

8. Trapperom/ Gang

Trapperommene/gangene er blokkenes ansikt utad. Det må derfor være i hver beboers interesse at disse tar seg så pent ut som mulig. I lavblokkene har hver enkelt oppgang «selvstyre», og i hver etasje i høyblokkene er det også «selvstyre».

Det betyr at en kan bli enig om hvordan en for eksempel skal benytte avfallsbodene som ikke lenger brukes til det formålet, eller fellesrommet i høyblokkene.

Barnevogner, ski, kjelker, sykler og leker skal ikke settes i trapperom eller ganger, men plasseres i dertil avsatte rom. Det er ikke tillatt å ta sykler og lignende med inn i fellesgang/oppgang og/eller heis, ei heller å oppbevare/lagre sykkel/er i fellesrom/tørkerom i høyblokkene.

Unntak: Barnevogner kan settes i gangen på gateplanet i terrasseblokkene. Opplever du noe som du synes ikke ser riktig ut, tar du kontakt med styret eller vaktmester.

Komplett oversikt over ordensreglene og informasjon i PDF-format (20. april 2018)
Se i PDF-format - NorskSee in PDF-format - English