Regler for innglassing av terrasser i lavblokkene.

Bygningssjefen i Stavanger har i brev av 26.04.89 på visse vilkår gitt en generell
tillatelse til innglassing av terrassene i lavblokkene. Ett av vilkårene er at det skal
sendes inn forenklet byggemelding for hvert enkelt prosjekt, og at denne meldingen
skal gå via styret:

Dette ble vedtatt på Generalforsamlingen 15. april 1998:
 1. Andelseiere i 1 – 3 etasje i Digranesveien som ønsker å glasse inn terrassene
  sender søknad om dette til styret.
 2.  Søknaden skal være vedlagt tegninger av snitt og fasader i målestokk 1:50, og
  skal inneholde opplysninger om type/fabrikat, utførelse og fargevalg.
 3. All innglassing skal skje innenfor eksisterende murliv, utstikk foran front av
  skillevegger mellom leilighetene vil ikke bli godkjent.
 4. Innglassingen må ikke gis en slik utførelse at tilkomst for vedlikeholdsarbeider
  blir hindret.
 5. Det skal oppgis en godkjent ansvarshavende for arbeidene.
 6. Styret påser at arbeidet tilfredsstiller de krav som er stilt i generell godkjenning
  datert 26.04.89 fra bygningssjefen i Stavanger.
 7. Når søknaden er godkjent av styret, sørger styret for melding til
  Bygningssjefen.
 8. Arbeidet må ikke settes i gang før godkjenning fra styret og Bygningssjefen
  foreligger.
 9. Ferdigstilles skal meldes til styret, som har rett til å kontrollere at innglassingen
  er utført i samsvar med godkjenningen.
 10. Innglassingen dekkes av borettslagets bygningsforsikring. Eventuell
  innredning må tilleggsforsikres av den enkelte beboer.
 11. Vedlikehold av innglassingen regnes som ytre vedlikehold, og er dermed iflg.
  husleiekontrakten borettslagets ansvar. Styret kan likevel i det enkelte tilfelle
  vurdere om innglassingen på grunn av økte vedlikeholdskostnader skal føre til
  økning i husleien for vedk. leilighet.